Kompetencie DH v SR

Vysvetlenie problematiky:

Dentálny hygienik je zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne, ale vždy pod priamym alebo nepriamym dohľadom zubného lekára vykonáva preventívnu, edukačnú (informovanie a motivácia) a  liečebnú činnosť v zubnej ambulancii.

Problémy:

1.Na trhu práce je dentálny hygienik (DH) s rôznymi formami vzdelania:

-  kurzy,

-  2 – 4 semestrálne formy štúdia na strednej zdravotníckej škole od roku 1992,

-  3 ročná vysokoškolská forma štúdia kompatibilná s programom v EÚ, od r.2003

1992    externá forma   2 semestre  á 113 hodín =  226 hodín

1993    externá forma   3 semestre  á 113 hodín =  339 hodín

1995    externá forma   4 semestre  á 113 hodín =  452 hodín

2003    denná-forma     6 semestrov                      3 040 hodín (1 160 hodín klinických

cvičení) Fakulta ZO PU Prešov

2. roku 1994 je založená Asociácia dentálnych hygieničiek

  • združuje predovšetkým DH so stredoškolským vzdelaním

3. Cieľ Fakulty zdravotníckych odborov – katedra Dentálnej hygieny:

  • dať do legislatívy kompetencie, podľa ktorých sa „urobí poriadok“ – práva a povinnosti dentálneho hygienika podľa najnovších kritérií pre toto vzdelanie,
  • založiť komoru dentálnych hygienikov, ktorá zjednotí záujmy DH, bude spolupracovať so SKZL v súlade s platnými predpismi,
  • zabezpečí tak kontrolu nad činnosťou a výkonmi DH, nad ďalším vzdelávaním, a pod.

Úlohy a kompetencie dentálneho hygienika

I. Definícia, pracovisko, náplň pracovnej činnosti

1.  Definícia: Dentálny hygienik je zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne, ale vždy pod priamym alebo nepriamym dohľadom zubného lekára vykonáva preventívnu, edukačnú (informovanie a motivácia) a  liečebnú činnosť v zubnej ambulancii. Zubný lekár je za činnosť dentálneho hygienika zodpovedný, ak je dentálny hygienik jeho zamestnancom. Ak zámerne, zo strany dentálneho hygienika dôjde k poškodeniu pacienta, k chybe alebo poškodeniu mena praxe, zodpovedný je dentálny hygienik.

2.  Pracovisko: Dentálny hygienik pracuje samostatne, ale vždy pod priamym, alebo nepriamym dohľadom zubného lekára.

Samostatne znamená, že pracuje sám v zubnej alebo v dentálnohygienickej ambulancii.

Zubná ambulancia je ambulancia, v ktorej pracuje zubný lekár alebo dentálny hygienik, ktorý je zamestnaný u zubného lekára, kde sa vykonávajú zubolekárske aj dentálnohygienické výkony.

Dentálnohygienická ambulancia je ambulancia, kde sa vykonávajú iba dentálnohygienické výkony.

Dohľad znamená, že zubný lekár zhodnotil stav pacienta a odporučil jeho ošetrenie dentálnym hygienikom.

Priamy dohľad znamená, že zubný lekár priamo kontroluje prácu dentálneho hygienika.

Nepriamy dohľad znamená, že dentálny hygienik ako zamestnanec zubného lekára  ošetruje pacienta po vytvorení liečebného plánu zubným lekárom ďalej bez jeho priamej kontroly, napr. v ďalších návštevách, v udržiavacej fáze (v recalle). Každú zmenu, zistenú u pacienta počas vyšetrenia počas návštevy v udržiavacej fáze, dentálny hygienik prekonzultuje so zubným lekárom.

3.  Majiteľ praxe: Majiteľom zubnej alebo dentálnohygienickej ambulancie je vždy zubný lekár.

Majiteľom dentálnohygienickej ambulancie môže byť dentálny hygienik, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium dentálnej hygieny s titulom bakalár dentálnej hygieny, magister dentálnej hygieny (kompatibilné so štúdiom v krajinách Európskej Únie) a pod dohľadom zubného lekára ako jeho zamestnanec, vykonával súvislú dvojočnú prax dentálneho hygienika. Ak prax bola prerušená, (napr. materská dovolenka, iná činnosť), tak je nutné súvislú prax predĺžiť o obdobie, počas ktorého bola prax vykonávania činnosti dentálnej hygieny prerušená.

Diplomovaný dentálny hygienik /nižšia forma vzdelania/ pracuje vždy iba ako zamestnanec zubného lekára, nie je kompetentný vlastniť dentálnohygienickú ani inú prax, v ktorej by samostatne vykonával činnosť dentálneho hygienika.

4.  Náplň pracovnej činnosti, typy výkonov: Vysokoškolsky vzdelaný dentálny hygienik v odbore dentálna hygiena (bod 3) môže vykonávať svoju činnosť:

4.1  ako zamestnanec zubného lekára,

4.2  ako majiteľ vlastnej privátnej dentálnohygienickej ambulancie po splnení podmienok v bode 3.

Podľa toho, či pracuje ako zamestnanec alebo ako majiteľ dentálnohygienickej praxe, môže vykonávať výkony zaradené do skupín:

4.1  Dentálny hygienik ako zamestnanec zubného lekára môže vykonávať výkony zaradené do skupiny A a do skupiny B.

4.2  Dentálny hygienik ako majiteľ vlastnej privátnej dentálnohygienickej ambulancie ošetruje pacientov, ktorí sú odoslaní do jeho praxe s písomným odporúčaním zubného lekára (na základe ordinácie lekára) vykonáva výkony skupiny A. Neošetruje pacientov bez písomného odporučenia zubným a iným lekárom.

Dentálny hygienik nemá povolené vykonávať výkony, ktoré neodporučí zubný lekár a výkony

v skupine C.

Podrobná charakteristika každého výkonu je vypracovaná garantom odboru dentálna hygiena

na Fakulte zdravotníckych odborov akreditovaného v Slovenskej republike.

A skupina výkonov:

A/1  poskytuje informácie a služby, súvisiace s podporou ústneho zdravia, informácie o zdravom životnom štýle s ohľadom na vek, zdravotný stav, motivuje pacienta/klienta k starostlivosti o zdravie,

A/2  informuje o správnych hygienických návykoch, o prevencii, vyšetrení, diagnostike a liečbe ochorení zubov a parodontu, vrátane skríningu u detí a dospelých v individuálnej alebo v skupinovej profylaxii,

A/3  poskytuje poradenstvo v oblasti ústnej hygieny, inštruuje vhodnú techniku, a systém čistenia zubov a ďasien, odporúča pomôcky a vhodný čas pre ústnu hygienu,

A/4  poskytuje poradenstvo v oblasti výživy, robí výživový protokol, na základe ktorého odhalí pacientovi častosť prijímania skrytého a priameho cukru, priemerný čas pôsobenia kyselín v plaku, upozorní na potraviny, ktoré predstavujú riziko pre zuby a ďasná, individuálnym prístupom upozorňuje na možné alternatívy v jeho stravovacích návykoch,

A/5  poskytuje poradenstvo v oblasti fluoridácie, odporúča vhodné preparáty a informuje o spôsobe ich aplikácie a užívania,

A/6  poskytuje informácie o včasnej diagnostike, možnosti neinvazívnej a minimálne invazívnej liečby kazu a zápalu,

A/7  poskytuje informácie o nebezpečenstve prenosu infekcie kazu a zápalu z úst do úst, predovšetkým v období formovania bakteriálnej flóry u dieťaťa po narodení matkou, príbuznými a opatrovateľmi,

A/8   poskytuje poradenstvo tehotnej žene a žene po pôrode v oblasti formovania správnych hygienických a stravovacích návykov u dieťaťa od narodenia do 15. roka,

A/9    identifikuje a hodnotí rizikové faktory z anamnézy a stanoví riziko kazu a zápalu,

A/10   vykonáva psychickú prípravu pacienta na ošetrenie u zubného lekára,

A/11   informuje o potrebe vyšetrenia a ošetrenia u zubného lekára,

A/12   rozširuje teoretické a praktické poznatky a skúseností pri rôznych príležitostiach,

A/13   je schopná zhotoviť a predložiť vzdelávacie materiály, organizovať školenia pre laikov,

A/14   podporuje hygienu u hospitalizovaných, hendikepovaných a nevládnych pacientov,

A/15   zúčastňuje sa na špeciálnych asistenciách v spolupráci so zubným a iným odborným lekárom,

A/16   zúčastňuje sa pravidelne, minimálne jedenkrát za dva roky na ďalšom vzdelávaní v oblasti

preventívnej zubnej medicíny, ktoré organizuje fakulta zdravotníctva – odbor dentálnej hygieny, fakulta zubného lekárstva v Slovenskej republike a v zahraničí,

A/17  klinické vyšetrenie dentálno-hygienická anamnéza zdravotného stavu, hygienických a stravovacích návykov, dentálno-hygienické vyšetrenie stavu ústnej hygieny, zubov a parodontu, vyšetruje riziko vzniku kazu za účelom prevencie zubného kazu, úpravy výživy, nevykonáva rtg vyšetrenie,

A/18    stanovenie  diagnózy - dentálny hygienik stanoví dentálno-hygienickú diagnózu, ktorú písomne potvrdí zubný lekár,

A/19    prevencia a liečba zasahujúca do oblastí:

zápal gingívy: odstránenie mäkkých a tvrdých supragingiválnych nánosov, neošetruje pacienta subgingiválne, nepodáva anestéziu, prevencia kazu - len povrchová chemická liečba bez použitia preparácie:

- fluoridácia iniciálnych kariéznych lézií,

- neinvazívne leštenie zubov,

- chemické ošetrenie hypersenzitívneho dentínu (fluoridmi).

 

B skupina výkonov:

B/1   klinické vyšetrenie

a/dentálno-hygienická anamnéza zdravotného stavu, hygienických a stravovacích návykov,

b/dentálno-hygienické vyšetrenie stavu ústnej hygieny, zubov, ich náhrad a parodontu,

mukogingiválnej oblasti, vyšetruje riziko vzniku kazu a zápalu za účelom prevencie zubného kazu a parodontitídy, úpravy výživy, fluoridácie, vykonáva indexy gingiválne, parodontálne, kariologické, plakové a iné podľa odporúčania zubného lekára, c/ vyšetrenie kazu: prítomnosť kazu, riziko vzniku kazu, vitalita zubov, posúdenie nálezov v periapikálnej oblasti, rezorpcia koreňa, slinové testy, iné mikrobiologické vyšetrenie vo vzťahu k zubnému  kazu a k parodontitíde, výživa, výživový protokol,

d/ vplyvy, vedúce k strate tvrdých zubných tkanív: abrázia, trauma, parafunkcie, bruxizmus,

e/ hypersenzivita dentínu – citlivé krčky, poškodená sklovina, iné,

f/ na odporúčanie zubného lekára vykonáva rtg vyšetrenie, zhotovuje a robí analýzu rtg snímok, OPG, intraorálne filmy, rádioviziografiu,

g/ rozpoznáva ortodontické odchýlky vo vzťahu k ústnej hygiene a stavu parodontu – stesnaný chrup, otvorený zhryz atď.

h/  rozpoznáva ochorenia slizníc ústnej dutine (každú zmenu na sliznici je povinný konzultovať so zubným lekárom pred dentálno-hygienickým ošetrením),

B/2   stanovenie diagnózy - dentálny hygienik stanoví dentálno-hygienickú diagnózu, ktorú potvrdí zubný lekár,

B/3   plánovanie prevencie a liečby v rozsahu kompetencie dentálneho hygienika  s následným odsúhlasením zubného lekára,

B/4   liečba zasahujúca do oblastí:

a/ parodontológia a orálna hygiena: odstránenie mäkkých a tvrdých nánosov, supragingiválny a subgingiválny skejling, hladenie koreňa, chemická liečba vačkov výplachmi, aplikácia iných preparátov do vačku iba po konzultácii so zubným lekárom, ošetrenie vačkov hlbších ako 6mm, parodontálneho abscesu vykonáva až po konzultácii so zubným lekárom v anestézii, ktorú schváli zubný lekár, b/ prevencia a kariológia: len povrchová chemická liečba bez použitia preparácie:

- fluoridácia a iná chemická povrchová liečba iniciálnych kariéznych lézií,

- neinvazívna úprava a leštenie výplní, leštenie zubov,

- chemické ošetrenie hypersenzitívneho dentínu,

- pečatenie fisúr zubov,  iba po odsúhlasení výkonu zubným lekárom,

c/ ortodoncia: odtlačky, zhotovenie študijných modelov, úprava povrchu zubov po sňatí fixného aparátu, len po odsúhlasení výkonov zubným lekárom,

B/5   vedenie dokumentácie a recallu na tlačive odporučenom Fakultou zdravotníctva PU, odbor dentálna hygiena.

C skupina výkonov – výkony, ktoré dentálny hygienik (DH) nemá povolené vykonávať:

C/1   výkony, ktoré nezodpovedajú zaradeniu do skupiny  A a B podľa typu pracoviska,

C/2   samostatne vykonávať výkony, ktoré sú označené ako výkony, ktoré smie vykonávať iba so súhlasom zubného lekára,

C/3   pri práci nesmie používať invazívne metódy vyšetrenia a ošetrenia,

C/4   nesmie pracovať s turbínkou, kolienkom s prevodom do rýchla (len prevody 1:1,  2,5:1, 4:1, 7,5:1),

C/5  DH s ukončeným štvorsemestrovým nadstavbovým štúdiom nesmie ošetrovať parodont subgingiválne, podávať anestéziu, pečatiť fisúry, bieliť zuby, zhotovovať rtg snímky, zaradené v skupine výkonov B, tieto výkony smie vykonávať iba absolvent vysokoškolského štúdia,

C/6   DH s ukončeným dvoj- a trojsemestrovým nadstavbovým štúdiom v odbore dentálna hygiena smie vykonávať iba výkony A/1 až A/16,

C/7   používať titul bakalár na vykonávanie práce dentálnej hygieny, ak ho získal v inom odbore

C/8  titul bakalár dentálnej hygieny môže používať iba absolvent odboru dentálna hygiena na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove a absolvent vysokoškolského štúdia odboru dentálna hygiena v inom štáte viď bod 1.4.

C/9  výkony dentálnej hygieny v ústach pacienta hospitalizovaného v nemocnici, ústave smie vykonávať iba po odsúhlasení výkonov zubným lekárom a pri prítomnosti špecializovaného lekára alebo ním poverenej osoby (iného lekára, vrchnej sestry, iného odborníka).

 

 

 

Vypracoval garant pre odbor dentálna hygiena:           Schválil dekan FZO:

 

doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.                               prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov                               Fakulta zdravotníckych odborov

Prešovskej univerzity v Prešove                                Prešovskej univerzity v Prešove

 

 

 

Partizánska 1, 080 01  Prešov

 

Kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.