MTDH

Srdečne Vás všetkých pozývame na 10. ročník Medzinárodného týždňa dentálnej hygieny a prevencie, ktorý sa uskutoční v Prešove od 27.04. do 01.05.2015 v priestoroch Pracoviska dentálnej hygieny (FNsP J.A.Reimana, Holého 14, Prešov) a v priestoroch Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove (Partizánska 1, Prešov). Bližšie informácie a pozvánku nájdete tu.

Členský príspevok

Dávame našim členom na vedomie, že je potrebné uhradiť ročný členský príspevok za rok 2015 vo výške, ktorá bola odsúhlasená na sneme SDHS t.j. 20 eúr do 15.apríla 2015.

číslo účtu: 5045735986/0900
čiastka: 20 eúr
správa pre prijímateľa: Vaše meno 2015

S pozdravom SDHS

Nové info o registrácii (poplatky)

Registračný poplatok pre nových členov do SDHS je 30€ (v tomto poplatku je zahrnuté členské vo výške 20€ na jeden rok).

Pre registrovaných členov je na nasledujúci rok členské vo výške 20€, ktoré bolo odsúhlasené na sneme SDHS.

SDHS je kolektívnym členom SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti), to znamená že každý člen SDHS sa musí registrovať aj do SLS (SLS nám prideľuje kredity na naše vzdelávacie akcie)

Prihlášku do SLS vám zašleme na e-mail po registrácii do SDHS. Do SLS sa už každý musí prihlásiť sám.

Poplatky do SLS:

 • jednorázový členský príspevok vo výške 7€
 • ročný členský príspevok vo výške 14€
 • základný ročný príspevok SDHS vo výške 2€
 • základný ročný príspevok vo výške 2-5€ regionálnemu spolku (cena je stanovená podľa regiónov)

Snem SDHS 2014 vo Vysokých Tatrách

Srdečne Vás pozývame na snem SDHS, ktorý sa uskutoční 23.-24.10.2014 v Tatranskej Lomnici v hotely Slovan.

Stiahnuť pozvánku si môžete tu.

Spolupráca

Oznamujeme Vám, že sme poslali listy prezidentovi Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) pánovi MUDr. J. Gašičovi a hlavnej odborníčke pre dentálnu hygienu pani PhDr. V. Panákovej Dipl. d.h., ktorá je tiež členkou Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike (ADHS).

Listy si môžete prečítať tu:

List pre SKZL

List pre ADHS

 

Od pána MUDr. J. Gašiča sme dostali už aj odpoveď, ktorú si môžete prečítať tu.

Snem SDHS

Na našom prvom sneme SDHS, ktorý sa uskutočnil 1.5.2014 prebehli voľby do jednotlivých orgánov našej spoločnosti. Touto cestou by sme Vás chceli informovať o výsledkoch volieb.

Výkonná rada SDHS:

 1. Bc. Matej Mišík
 2. Bc. Dorota Špitková
 3. Bc. Mária Molnárová
 4. Bc. Júlia Tolinová
 5. Bc. Martina Chochulová

Náhradní členovia výkonnej rady:

 1. Bc. Renáta Bellová
 2. Bc. Dominika Poloniová

Dozorná rada SDHS:

 1. Bc. Katarína Kleinová
 2. Mgr. Lucia Hudáková
 3. Bc. Mária Troščáková

 

Predsedníctvo SDHS:

Predseda: Mgr. Helena Hatalová (Semanová)

Podpredseda:1. Bc. Michal Ferko

2. Bc. Lenka Krajňaková

Zástupcovia za regióny SDHS:

Prešov: Bc. Beáta Germanová

Košice: Bc. Branislav Kohan

Banská Bystrica: Bc. Alexandra Krivanská

Trenčín: Katarína Janošíková, Mgr. Alena Mrvová

Žilina:Ing. Bc. Petra Alexiková

Trnava: Bc. Erika Vajdová

Nitra: Bc. Mária Molnárová

Bratislava: Veronika Kollárová

Zástupca za zahraničie:Bc. Matej Mišík

SDHS

 

Dňa 23.5.2013 bola založená Slovenská dentálnohygienická spoločnosť. Táto spoločnosť je dobrovoľná, mimovládna, politicky nezávislá nezisková organizácia, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji odboru dentálna hygiena, prevencia a jej príbuzenských odborov. Organizácia má názov Slovenská dentálnohygienická spoločnosť a okrem toho používa aj skratku SDHS. Pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom Partizánska 1, 080 01 Prešov.

 

Prečo sa stať členom SDHS?

 

Výhody členstva v SDHS, ktorá je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti:

 • dentálny hygienik (DH) je zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním, ktoré je na Slovensku od roku 2004, iné formy vzdelania v dentálnej hygiene sú v SR od roku 1993,
 • tento odbor doposiaľ nemá zriadenú svoju vlastnú odbornú spoločnosť, komoru, ktorá by zabezpečovala ďalšie sústavné vzdelávanie garantované odborníkmi; komora technických pracovníkov, kde DH patrí, nezabezpečuje adekvátne ďalšie vzdelávanie,
 • dentálny hygienik sa vo svojej práci venuje prevencii a liečbe orálnych ochorení, ktoré sú rizikovým faktorom poškodzujúcim aj celkové zdravie (parodontitída – riziko predčasného pôrodu, zhoršenie stavu u diabetikov, reumatologických a onkologických pacientov a pod.),
 • k riešeniu problematiky orálnych ochorení je nutná medziodborová spolupráca a preto je vhodné zaradiť DH do spoločnosti odborníkov, ktorí sa venujú danej problematike (pediatri, pôrodníci, zubní lekári, reumatológovia, onkológovia a pod.),
 • všetky vzdelávacie akcie sú zároveň ohodnotené kreditmi.

 

Odborná spoločnosť bola zaregistrovaná dňa 23.5.2013 na MV SR.

 

Odborné zameranie spoločnosti:

 1. SDHS združuje tých, ktorí majú záujem o najnovšie poznatky z oblasti orálneho zdravia.
 2. Iniciuje a sprostredkováva transfer najnovších vedeckých odborných diagnostických a liečebných poznatkov z orálneho zdravia do praxe formou kontinuálneho – ďalšieho sústavného vzdelávania.
 3. V rámci ďalšieho sústavného vzdelávania organizuje a zabezpečuje vnútroštátne a medzinárodné odborné a vedecké vzdelávacie medziodborové podujatia (kongresy, konferencie, prednášky, semináre, kurzy, školenia a pod.).
 4. Nadväzuje kontakty a spolupracuje s medzinárodnými mimovládnymi vedeckými a stavovskými organizáciami doma i v zahraničí, ktoré pôsobia v oblasti dentálnej hygieny a iných medicínskych a nemedicínskych odborov.
 5. Informuje členov a ostatných zdravotníckych pracovníkov o najnovších medicínskych a farmaceutických výrobkoch, preventívnych a liečebných postupoch.
 6. Členom SDHS a SLS sa môže stať každý, kto má záujem podporovať orálne zdravie.
 7. Členom združenia sa môžu stať fyzické osoby nad 18 rokov (zubný lekár, lekár, dentálny hygienik, zubný asistent, zubná sestra, preventistka a iné osoby podporujúce prevenciu orálneho zdravia Slovenska a iných krajín), ktoré súhlasia so stanovami SDHS a zaviaže sa podieľať sa na ich plnení, zaplatí zápisné a ročne členský príspevok. Podľa § 2 ods. 83/1990 zákona členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.
 8. Členstvo v SDHS vzniká po doručení riadne vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky uchádzača o členstvo a zaplatení základného členského príspevku.
 9. Výšku zápisného a ročných členských poplatkov a ich splatnosti upravuje Príspevkový poriadok SDHS.
 10. Slovenská dentálnohygienická spoločnosť má dve sekcie:

10 A/ Sekcia SDHS A je určená pre absolventov vysokoškolského študijného odboru dentálna hygiena (FZO PU v Prešove).

10 B/ Sekcia SDHS B je určená pre zubných lekárov, všeobecných lekárov, preventistky, diplomované dentálne hygieničky, zubných asistentov, zubné sestry a iné osoby podporujúce prevenciu orálneho zdravia.

 

Postup ako sa stať členom SDHS:

 

 1. každý zdravotnícky pracovník by mal byť registrovaný v registri zdravotníckych pracovníkov, výnimku majú iba študenti a nezdravotnícki pracovníci
 2. vyplniť prihlášku (v časti „ registračné číslo z registra komory napr. MTP, SKSaPA“ vyplnia iba registrovaní zdravotnícki pracovníci; členom SDHS  môže byť každý zdravotnícky aj nezdravotnícky pracovník, vrátane študentov  )
 3. registračný poplatok do SHDS je 30,00 €  a je jednorazový (poplatok zahŕňa členský príspevok vo výške 20€)
 4. registračný poplatok uhrádzajte na číslo účtu: 5045735986/0900
 5. pri platbe prevodom z účtu uveďte do správy pre prijímateľa svoje meno a priezvisko
 6. registrovaní uvedú ako variabilný symbol  svoje registračné číslo z registra príslušnej komory, neregistrovaní uvedú dátum narodenia v tvare deň/mesiac/rok

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.